Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen bbmeubelen.nl en een Wederpartij waarop bbmeubelen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2 Offertes, opdrachtbevestigingen en tarieven op website

De op de site of in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.

Alle offertes van bbmeubelen.nl zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van maximaal 1 maand na datum van uitgifte.

Alle genoemde prijzen op onze site en op onze offertes zijn voorbehouden van typefouten. bbmeubelen.nl kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 3 Leveringstermijn, uitvoering en verzendkosten

1. bbmeubelen.nl doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. Mocht dit niet lukken, dan zal bbmeubelen.nl de afnemer voortijdig op de hoogte stellen. De afnemer kan geen rechten uit de levertermijn ontleden, de overeengekomen termijn is geen fatale termijn. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen bbmeubelen.nl niet mogelijk is langer duurt dan 6 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. bbmeubelen.nl bezorgt tot de eerste deur begane grond. Bij goed bereikbare plaatsen is bbmeubelen.nl bereid te helpen de meubelen op de gewenste plaats te zetten. Eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

3. bbmeubelen.nl brengt een bedrag van 75,- euro in rekening voor het verzenden/afleveren van de gekochte producten.


Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of wordt aangevuld kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. bbmeubelen.nl zal de afnemer hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal bbmeubelen.nl de afnemer hierover zo snel mogelijk inlichten.


Artikel 5 Garantie

bbmeubelen.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen drie maanden na aflevering is bbmeubelen.nl verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. bbmeubelen.nl kan ervoor kiezen de meubelen te herstellen danwel te vervangen.
Goederen moeten voor herstel bij bbmeubelen.nl afgeleverd worden. Indien dit voor afnemer niet mogelijk is, zal bbmeubelen.nl een passende vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening brengen.
De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer zonder schriftelijke toestemming van bbmeubelen.nl, afnemer of derden wijzigingen hebben aangewend aan de goederen die geleverd zijn.


Artikel 6 Betaling en incassokosten

De betaling dient plaats te vinden bij aflevering van de producten (contant) of per bank voorafgaand aan de levering.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Indien bbmeubelen.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van bbmeubelen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan bbmeubelen.nl toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. bbmeubelen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
4. bbmeubelen.nl bezorgt de goederen tot de eerste deur begane grond. Indien bbmeubelen.nl helpt met het op de plaats brengen van de goederen is eventuele schade ontstaan tijdens het helpen plaatsen voor rekening van de afnemer.


Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij bbmeubelen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 BB Meubelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel